Yiwu Living

Yiwu Restaurants

Arabian Taste:
1.The Arabian Night (1001 nights)Restaurant
http://www.1001nights.com.cn/Index.asp
Address: No. 85, Street 4, Binwang Commercial Zone, Yiwu
Phone: 0579-5554799 5554899
<a href=http://www.agent-yiwu-china.com/ target='_blank'>yiwu agent,</a>Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
2. Yiyiyuan Restaurant
Address: No. 555, Chouzhou North Road, Yiwu
Phone: 0579-85570888

3.Sabah Restaurant
Address:No.157 Chouzhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85564580

4.Egypt Restaurant
Address:No141 Chouzhou North Road,Yiwu
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
5.Arab Restaurant
Address:No.239 Chouzhou North Road,Yiwu
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
Indian Restaurants:
1. Delhi Durbar
Address:No.123,Block5,Binwang Commercial Zone,Yiwu
Phone:0579-85562715
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
2. Swad-e-Hindustan
Address:No.342 Chengzhong North Road.Yiwu
Phone:0579-85590377
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
Western Restaurant:

1. Raindrops Dietetic Chainstore Co., Ltd.
http://www.raindrops.cn/
Phone: 0579-85352088
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
2.HaoShangHao Steak Restaurant
Address:No.388,ChouZhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85549347
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
3.Yuan3 Restaurant
http://www.yuan3.com
Address:No.99 ,Gongren North Road,Yiwu
Phone:057985470788

4.Shangdian Cafe and Restaurant
Address:No.19 Santing Road,Yiwu
Phone:0579-85547377
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
5.Houcaller Steak Restaurant
http://www.houcaller.com/
Address: No.458 the second floor of Chouzhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85549347
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent

Fast Food:

1. KFC
http://www.kfc.com./
1) Address: No. 111, Chengzhong Middle Road, Choucheng Street, Yiwu
Phone: 0579-85521561
2) Address: No. 119, Choucheng West Road, Yiwu
Phone: 0579-85332062
3) Address: the first floor, No. 586, Choucheng North Road, Yiwu
Phone: 0579-85567536
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
2. McDonald
http://www.mcdonalds.com/
Address: No. 128, Chengzhong Middle Road, Yiwu
Phone: 0579-85151880
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
3.Subway Restanrant
http://www.subway-zj.com/
Address:No.695-697 Gongren North Road,Yiwu
Phone:0579-85532001
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent

HK Taste:

1. Knowtrue Restaurant
http://www.longchu.com/
Address: No. 28, Yingén Men, Yiwu
Phone: 0579- 85121717

Pizza:

1. Papa John’s
http://www.papajohnschina.com/sh/
Address: No. 160, Gongren North Road, Yiwu (near the crossing with Binwang Road)
Phone: 0579-85577272
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
2. Pizza Hut
http://www.pizzahut.com/
Address: No.88, Chengzhong Middle Road, Yiwu
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
3.Winner Pizza
Address:No.1 Nanmen Street,Yiwu
Phone:0579-85252229
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent

Cafe:

1. Starbucks
http://www.starbucks.com.cn/en/
Address: the first floor of Yihe Hotel, No. 2, Gongren North Road, Yiwu
Phone: 0579-85020896
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
2. Blue Mountain Cafe
http://www.lanshancoffee.net/joyin/ShowArticle.asp?ArticleID=82
Address: the second floor of Xuefeng Yinzuo, No. 18, Danxi North Road, Yiwu, Zhejiang Province
Phone: 0579-8567 0555, 8567 0568
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
3.U.B.C Coffee
http://www.ubcnn.com
Adress:No56,street7,Binwang Commercial Zone, Yiwu
Phone:0579-85570707
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
4.Liangan Cafe
http://www.liangan.cn
1)Address:The first floor of No.259,Chengzhong North Road,Yiwu
Phone:0579-5331103
2)Address:No.95 Chouzhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85320345
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent

Chinese Restaurant:

Jingxiurenjia Restaurant
http://www.jinxiurenjia.com/cn/main.asp
Address:No.91.Street 7.Commercial Zone ,Yiwu
Phone:0579-85561000

Zongjiang Restaurant
Address:No.618,Xicheng Road,Yiwu
Phone:0579-85875577
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
Leidisen Restaurant
Address:No.4,Jiangdong Middle Road,Yiwu
Phone:0579-85366888
Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent Yiwu agent,Yiwu buying agent,Yiwu purchasing agent,Yiwu export agent,Yiwu sourcing agent,Yiwu Procurement Agent,Yiwu translater,Yiwu export agent,Yiwu inspection agent,Yiwu Sourcing,China YiWu agent
4.3000 Customers Food City
Address:No.458,Chouzhou North Road, Yiwu
Phone:0579-85427277


Tags: Yiwu Agent, Yiwu buying agent, Yiwu export agent, Yiwu inspection agent, Yiwu Storage Service, Yiwu Factory checking, Yiwu quality inspection, Yiwu shipping agent, Yiwu Procurement Agent, Yiwu sourcing agent, Yiwu purchase agent, yiwu agent, Yiwu translation service, Yiwu market guider, Yiwu inspection agency, Yiwu collectio, China YiWu Supplier, Yiwu wholesaler, china Yiwu Sourcing, Yiwu market, Yiwu map,yiwu fair, Yiwu Hotel, Yiwu Transportation, Yiwu Weather, Yiwu Resturant, Yiwu News, Yiwu stocks, Yiwu warehouse, Yiwu buying office, Yiwu export cooperater, Yiwu visa.

PREVIOUS:Yiwu Markets NEXT:Yiwu Hotels

LATEST NEWS

CONTACT US

Contact: Mr. Niko

Phone: 0086-13750925921

Tel: WeChat:+8613750925921

Email: agent.yiwu.china@gmail.com

Add: No 62#,Chou Guan 2 district, ChouJiang,Yiuwu,China

Scan the qr codeClose
the qr code